– DOPUSZCZENIE DO DZIAŁANIA

Kolejnym krokiem po uzyskani statusu Członka Giełdy jest dopuszczenie do działania na RTRS. Następuje ono na podstawie wniosku złożonego zgodnie ze wzorem określonym przez Zarząd Giełdy. Giełda rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o dopuszczeniu Członka Giełdy do RTRS w przeciągu 20 dni od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Zarząd Giełdy dopuszcza wnioskodawcę do działania na RTRS, jeżeli wnioskodawca:

• spełnia wymagania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na RTRS, określone w Regulaminie RTRS, lub przez Izbę Rozliczeniową, czyli posiada status Członka Giełdowej Izby Rozrachunkowej lub umowę z Członkiem Giełdowej Izby Rozrachunkowej dotyczącą rozliczania jego transakcji,

• zobowiąże się do przestrzegania przepisów obowiązujących na giełdzie,

• upoważni co najmniej jedną osobę, która zgodnie z ustawą o giełdach towarowych jest uprawniona do reprezentowania go w transakcjach giełdowych,

• złoży Wniosek o utworzenie przez TGE kont ewidencyjnych w systemie e-RTRS (w przypadku działalności na rachunek klienta, konto ewidencyjne musi być utworzone dla każdego klienta z osobna),

• oświadczy, że w ramach przedsiębiorstwa wdrożył następujące regulacje: o zasady nabywania i zbywania towarów giełdowych notowanych na giełdzie przez członków swoich władz lub pracowników, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane z obrotem na giełdzie; o procedury ochrony informacji poufnych i tajemnicy związanych z transakcjami giełdowymi.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 6542
Back to top