– STATUS CZŁONKA GIEŁDOWEJ IZBY ROZRACHUNKOWEJ

Członkami Izby powinny być wszystkie podmioty, które są Członkami Giełdy i chcą rozliczać zawierane przez siebie transakcje. Jeżeli Członek Giełdy nie chce być Członkiem

Izby lub nie spełnia odpowiednich wymagań, aby nim zostać, musi korzystać z usług takiego rozliczającego Członka Izby, który zgodzi się reprezentować go w Izbie i ponosić

pełną odpowiedzialność za terminowe regulowanie jego wszelkich zobowiązań wobec Izby i pozostałych Członków Izby, wynikających z zawartych przez niego transakcji.

 

Rozliczającymi Członkami Izby mogą być Członkowie Giełdy spełniający warunki, o których mowa w Regulaminie Izby.

 

Członkami Izby mogą być wyłącznie: 

• spółki prowadzące giełdy,

• towarowe domy maklerskie,

• domy maklerskie,

• inne niż wymienione powyżej krajowe instytucje finansowe, w tym w szczególności banki, jeżeli ich członkostwo ma na celu współdziałanie z Izbą w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na rynkach towarów giełdowych,

• przedsiębiorstwa energetyczne, posiadające zezwolenie KNF na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych,

• zagraniczne osoby prawne, prowadzące działalność maklerską w zakresie obrotu towarami giełdowymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 6564
Back to top