– WNIOSEK O UZYSKANIE CZŁONKOSTWA

W celu uzyskania statusu Członka Giełdy podmiot zainteresowany powinien złożyć do TGE wypełniony wraz z wymaganymi załącznikami Wniosek, którego wzór określił Zarząd Giełdy. We wniosku wymagane jest m.in. wskazanie czy działalność, która zamierza prowadzić podmiot na Giełdzie będzie na rachunek własny czy klienta. Złożenie wniosku

jest równoznaczne z wyrażeniem chęci zawarcia Umowy o członkostwo na giełdzie. Giełda rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o nadaniu statusu Członka Giełdy w przeciągu 20 dni od złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Poza podaniem we wniosku podstawowych danych identyfikacyjnych Wnioskodawcy (NIP, REGON, KRS, adres itd.,) do wniosku należy załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem informacje finansowe i podatkowe, tj.:

• roczne sprawozdanie finansowe,

• aktualne sprawozdanie F – 01 (w przypadku niesporządzania sprawozdania, wnioskodawca składa oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania F-01),

• deklaracja CIT – 8 za ostatni rok podatkowy,

• zaświadczenie z właściwego dla Wnioskodawcy Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych.

 

Wnioskodawca należący do grupy kapitałowej składa pisemne oświadczenie wskazujące:

• firmę i adres podmiotu dominującego,

• określenie odpowiedzialności (w tym finansowej) podmiotu

dominującego w stosunku do (zobowiązań) Wnioskodawcy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 6568
Back to top