– DOSTĘP DO RTRS

Dostęp do RTRS

Transakcje na RTRS mogą zawierać wszystkie podmioty, zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które zostały dopuszczone do działania na rynku giełdowym, przy czym możliwe są dwa rodzaje dostępu: bezpośredni oraz pośredni.

 

Dostęp bezpośredni zarezerwowany jest dla tzw. Członków Giełdy i oznacza możliwość składania zleceń i zawierania transakcji bezpośrednio na Giełdzie za pomocą systemu transakcyjnego Giełdy (systemu notującego) oraz rozliczania transakcji bezpośrednio z Izbą. Uzyskanie statusu Członka Giełdy ograniczone jest do
wskazanych w Ustawie o giełdach towarowych kategorii podmiotów i wiąże się z koniecznością spełnienia specyficznych warunków określonych w regulaminach
giełdowych. W praktyce status taki uzyskują profesjonalne podmioty, których przedmiotem działalności jest obrót instrumentami finansowymi i towarowymi, np.
domy maklerskie czy towarowe domy maklerskie. Dostęp taki wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów opłat członkowskich na Giełdzie i w Izbie,
obowiązkiem wnoszenia składek na fundusze gwarancyjne w Izbie, utrzymywania odpowiedniej infrastruktury techniczno-organizacyjnej oraz wykwalifikowanego
personelu (maklerów). Do zalet bezpośredniego działania na rynku należą przede wszystkim niższe koszty transakcyjne (brak opłat pośredników, wyłącznie opłaty
pobierane przez Giełdę i Izbę) oraz możliwość odpłatnego świadczenia usług brokerskich dla innych uczestników obrotu.

 

Dostęp pośredni jest rekomendowaną opcją działania na RTRS dla wszystkich pozostałych uczestników rynku i polega na składaniu zleceń, zawieraniu i rozliczaniu
transakcji za pośrednictwem Członka Giełdy dopuszczonego do RTRS. W celu jego uzyskania niezbędne jest zawarcie odpowiedniej umowy o prowadzenie rachunku
towarów giełdowych i powiązanego z nim rachunku pieniężnego z wybranym Członkiem Giełdy (Giełda publikuje listę Członków Giełdy dopuszczonych do
działania na RTRS na swojej stronie internetowej). Po zawarciu umowy obsługujący uczestnika Członek Giełdy udostępnia mu środki komunikacji/
narzędzia umożliwiające składanie zleceń i dostęp do informacji rynkowej oraz bezpośrednio z nim rozlicza zawarte transakcje. Zakres wymaganych formalności w
celu uzyskania takiego dostępu jest znacznie mniejszy niż w przypadku członkostwa na Giełdzie. Jest to również rozwiązanie tańsze dla większości
zainteresowanych zawieraniem na Giełdzie transakcji na własny rachunek. Jednostkowe koszty transakcyjne w takim przypadku są wprawdzie wyższe, ze
względu na prowizje maklerskie dodawane do opłat Giełdy i Izby, jednak nie ma konieczności ponoszenia kosztów stałych związanych z członkostwem na
Giełdzie. 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 108179
Back to top