– PRZEDMIOT OBROTU

Przedmiotem obrotu na RTRS są oznaczone co do gatunku towary rolno-spożywcze, które zostały dopuszczone do obrotu decyzją Zarządu Giełdy.
Warunkiem wprowadzenia do handlu na giełdzie konkretnej partii danego towaru jest jej złożenie w Magazynie Autoryzowanym (świadczącym lub nieświadczącym
usług przechowywania) oraz zaewidencjonowanie w systemie e-RTRS przez ten Magazyn. Przed przyjęciem i zaewidencjonowaniem danej partii towaru, Magazyn
Autoryzowany musi potwierdzić jej zgodność z wymogami jakościowymi określonymi przez Giełdę. 

 

W przypadku pszenicy zwyczajnej notowania mogą być prowadzone dla klas A, B i C, o wymaganiach i parametrach jakościowych wskazanych w załączniku do Regulaminu RTRS.

 

W ramach danej klasy jakościowej mogą być oferowane partie towaru o różniących się parametrach jakościowych, pod warunkiem, że nie przekraczają one wartości granicznych określonych dla danej klasy. Notowane na Giełdzie ceny odnoszą się zawsze do danej klasy towaru, a nie konkretnej partii, w związku z czym różnice w parametrach jakościowych poszczególnych partii nie są w nich odzwierciedlone. Dodatkowo w Magazynie Autoryzowanym świadczącym usługi przechowywania partie towaru pochodzące od różnych oferentów
i o różniących się parametrach podlegają mieszaniu w ramach danej klasy, co oznacza, że nie ma możliwości późniejszego wyodrębnienia konkretnej partii towaru.   

Przedmiotem obrotu w systemie kursu jednolitego jest pszenica klasy B i C, natomiast w systemie aukcji pszenica klasy A,B i C. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl
Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl
Towarowa Giełda Energii S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Back to top