– PRZYJĘCIE ZBOŻA

Przyjęcie zboża

Przyjęcie zboża do Magazynu Autoryzowanego Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania z przeznaczeniem do sprzedaży na Giełdzie, jest traktowane jako zawarcie między właścicielem zboża i Uczestnikiem SMA umowy o świadczenie usług przechowania (składowania) zboża i nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. W przypadku zawarcia takiej umowy, powinna ona uwzględniać postanowienia Regulaminu uczestnictwa w SMA zatwierdzonego i publikowanego przez Giełdę na jej publicznej stronie internetowej.

Przyjęcie zboża do Magazynu Autoryzowanego Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania odbywa się na podstawie harmonogramu dostaw, uzgodnionego z właścicielem składającym zboże. Uczestnik SMA świadczący usługi przechowywania zobowiązany jest zapewnić odpowiednią powierzchnię magazynową dla zboża objętego uzgodnionym harmonogramem dostaw. Magazyn Autoryzowany umożliwia właścicielowi dokonanie zgłoszenia dostawy towaru do magazynu i ustalenie harmonogramu poprzez wizytę w magazynie, kontakt telefoniczny lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem danych kontaktowych poszczególnych Magazynów Autoryzowanych publikowanych przez Giełdę na jej stronie internetowej.

Do Magazynu Autoryzowanego w celu sprzedaży na Giełdzie może być wprowadzone wyłącznie zboże wolne od wad prawnych (np. niezabezpieczone na rzecz roszczeń osób trzecich w postępowaniu komorniczym), spełniające odpowiednie wymagania określone przez Giełdę, zweryfikowane poprzez przeprowadzenie kontroli jakościowej.

Wprowadzone do Magazynu Autoryzowanego zboże przeznaczone do sprzedaży na Giełdzie może być mieszane z innym zbożem znajdującym się w Magazynie Autoryzowanym przeznaczonym do sprzedaży na Giełdzie wyłącznie tego samego rodzaju i klasy jakości. W przypadku decyzji o wycofaniu zboża z Magazyn Autoryzowany przez właściciela, który je tam wprowadził, Magazyn nie ma obowiązku wydać mu tej samej partii zboża, która została od niego oryginalnie przyjęta, a jedynie zboże w tej samej ilości i spełniające minimalne parametry jakościowe dla tej samej klasy.

Z każdej partii dostawy zboża przeznaczonego do obrotu na Giełdzie pobierane są przez rzeczoznawcę według najnowszego wydania normy – PN-EN ISO 24333 próbki ziarna i sporządzane próbki laboratoryjne do przeprowadzenia laboratoryjnego badania jakości ziarna. Próbka laboratoryjna z danej partii dostawy zboża dzielona jest na trzy części z przeznaczeniem: do przeprowadzenia badania laboratoryjnego w magazynie, dla właściciela zboża oraz jako próbka odwoławcza. W przypadku podejrzenia wystąpienia substancji niepożądanych w danej partii dostarczonego zboża (metale ciężkie, mykotoksyny, pozostałości pestycydów) sporządzana jest odrębna próbka laboratoryjna w celu oznaczenia zawartości substancji niepożądanych w ziarnie.

Przyjęcie do Magazynu Autoryzowanego partii zboża dokumentowane jest dowodem ustalenia wagi zboża i klasy jego jakości, który wystawia uprawniony pracownik Magazynu Autoryzowanego. Magazyn Autoryzowany po wystawieniu dowodów ustalenia wagi i jakości rejestruje dostawy zboża w systemie e-RTRS oraz w ewidencji własnej, o ile taką prowadzi, zachowując zgodność ewidencyjną dla każdego dnia dostawy.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 6550
Back to top