– WNIOSEK O UCZESTNICTWO I AUTORYZACJĘ MAGAZYNU

Uczestnictwo w SMA i autoryzacja magazynu lub magazynów jest przedmiotem jednego wniosku, którego wzór udostępniony będzie na stronie internetowej Giełdy. Złożenie

przedmiotowego wniosku traktowane jest jako złożenie oferty zawarcia umowy o uczestnictwo w SMA oraz autoryzację wskazanego magazynu (lub magazynów)

wraz z wyrażeniem zgody na poddanie go kontroli autoryzacyjnej przez Jednostkę Kontrolno-Autoryzacyjną. 


Do wniosku należy dołączyć:

dokumenty identyfikacyjne Wnioskodawcy, tj.: o kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru wnioskodawcy lub wydruk z Centralnej

Informacji Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o opię dokumentu potwierdzającego nadanie statystycznego numeru identyfikacyjnego

(REGON) oraz podatkowego (NIP);

listę osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy w kontaktach z Giełdą;

informacje finansowe i podatkowe potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy tj. o roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy sporządzone zgodnie

z przepisami o rachunkowości w przypadku wnioskodawcy zobowiązanego do jego sporządzania, o zaświadczenie z właściwego dla wnioskodawcy Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych;

kopię potwierdzenia przelewu opłaty od wniosku;

dane adresowe i organizacyjno-techniczne magazynu zbożowego zgłoszonego do autoryzacji w SMA;

kopię polisy potwierdzonej zawarcie umowy ubezpieczenia mienia od zdarzeń

losowych obejmującego magazyn zgłoszony do autoryzacji oraz towary w nim przechowywane.


Giełda może zażądać od wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów poza wskazanymi powyżej, w tym w szczególności gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania obowiązków wynikających z regulacji obowiązujących w ramach SMA


Wnioskodawca równolegle do złożonego wniosku powinien także wnieść na wskazany we wniosku rachunek Giełdy stosowną opłatę za jego rozpatrzenie i autoryzację magazynu. W przypadku ubiegania się o autoryzację kilku magazynów wnioskodawca

uiszcza opłatę w wymaganej wysokości za każdy magazyn. 

Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku TGE zleca Jednostce Kontrolno-Autoryzacyjnej przeprowadzenie kontroli autoryzacyjnej magazynu zbożowego zgłoszonego do Systemu SMA. Zarząd Giełdy po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli autoryzacyjnej podejmuje uchwałę w sprawie nadania

statusu Uczestnika SMA (odpowiednio świadczącego usługi przechowywania lub nieświadczącego usług przechowywania) wnioskodawcy oraz nadaje status Magazynu Autoryzowanego wnioskowanemu magazynowi.


Zawarcie umowy o uczestnictwo w SMA w danym Magazynie Autoryzowanym następuje z momentem podjęcia przez Zarząd Giełdy uchwały o nadaniu statusu Uczestnika SMA i nadaniu statusu Magazynu Autoryzowanemu.


Giełda przeprowadza proces nadania statusu Uczestnika SMA i autoryzacji magazynu (magazynów) maksymalnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 7845
Back to top