– WYDANIE ZBOŻA

Wydawanie zboża z Magazynu Autoryzowanego, w tym wystawienie dowodu ustalenia wagi partii zboża i jego jakości przebiega w sposób analogiczny do procesu przyjęcia zboża do magazynu. 

Wydanie zboża z Magazynu Autoryzowanego odbywa się na podstawie harmonogramu odbioru, uzgodnionego pomiędzy magazynem a właścicielem odbierającym zboże. Podobnie jak w przypadku dostawy Magazyn Autoryzowany powinien umożliwić właścicielowi, który nabył zboże na Giełdzie dokonanie zgłoszenia odbioru towaru z poprzez wizytę w magazynie, kontakt telefoniczny lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 Do wydania zboża właścicielowi lub osobie przez niego upoważnionej wymagane jest ponadto przedstawienie dokumentu potwierdzającego własność, który właściciel zboża może wydrukować z systemu informatycznego udostępnianego przez Giełdę (e-RTRS). Magazyn Autoryzowany na wniosek właściciela zapewnia pobranie przez rzeczoznawcę próbek ziarna i sporządzenie próbek laboratoryjnych przed wydaniem danej partii zboża, jeśli pozwalają na to warunki techniczne magazynu, albo podczas załadunku w celu przeprowadzenia badania jakości ziarna w laboratorium w magazynie lub na żądanie właściciela, w laboratorium odwoławczym. 

Po akceptacji i odebraniu danej partii zboża z Magazynu Autoryzowanego wraz z towarzyszącą mu dokumentacją, właściciel zboża nie może zgłaszać roszczeń ilościowo-jakościowych do Magazynu Autoryzowanego.

Wydanie z Magazynu Autoryzowanego partii zboża dokumentowane jest dowodem ustalenia wagi zboża i klasy jego jakości, który wystawia uprawniony pracownik Magazynu Autoryzowanego. Magazyn Autoryzowany po wystawieniu dowodów ustalenia wagi i jakości rejestruje wydanie zboża w systemie informatycznym Giełdy (e-RTRS) oraz w ewidencji własnej, o ile taką prowadzi, zachowując zgodność ewidencyjną dla każdego dnia odbioru obejmującą.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 7844
Back to top