– WYMOGI ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE

Warunkiem uzyskania statusu Magazynu Autoryzowanego i uczestnictwa w SMA jest przede wszystkim spełnianie wymogów organizacyjno-technicznych określonych przez Giełdę. Magazyn Autoryzowany spełniający wymogi organizacyjno-techniczne powinien  dysponować minimalną powierzchnią przechowalniczą przeznaczoną dla obrotu giełdowego na RTRS na poziomie co najmniej 5 000 ton w przypadku Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania oraz co najmniej 500 ton w przypadku Uczestnika SMA nieświadczącego usług przechowywania.

 

Magazyn Autoryzowany powinien dysponować własnym, profesjonalnym laboratorium będącym w stanie poprawnie przeprowadzić badanie jakościowe przyjmowanego do magazynu ziarna zbóż, w zakresie podstawowych parametrów wyznaczających standardy jakościowe.

Dopuszcza się korzystanie przez Magazyn Autoryzowany Uczestnika SMA nieświadczącego usług przechowywania nie posiadającego własnego laboratorium z usług laboratorium zewnętrznego spełniającego wymagania określone przez Giełd pod warunkiem zawarcia przez tego Uczestnika SMA umowy na świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie wymaganym przez Giełdę.

 

Laboratorium Magazynu Autoryzowanego wyposażone jest w niezbędny, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny i aparaturę analityczną, pozwalającą na wykonanie laboratoryjnych badań jakościowych zbóż, w szczególności dla następujących wyróżników jakościowych ziarna oznaczanych według aktualnych najnowszych wydań norm, tj.:

• wilgotność ziarna – wg PN-EN ISO 712,

• zanieczyszczenia – wg PN-EN 15587,

• gęstość ziarna w stanie zsypnym – wg PN-EN ISO 7971-3,

• zawartość białka (Nx5,7) – wg PN-EN ISO 20483,

• liczba opadania – wg PN-EN ISO 3093.

Magazyn Autoryzowany zapewnia ponadto:

• przeprowadzenie kontroli organoleptycznej zboża mającej na celu wstępną ocenę jakości i badanie cech organoleptycznych dostarczonego do magazynu ziarna według najnowszego wydania normy – PN-R-74013;

• pobieranie próbek zbóż do przeprowadzenia laboratoryjnych badań jakościowych dostarczonego do magazynu ziarna według najnowszego wydania normy – PN-EN ISO 24333.

 

Pomieszczenia Magazynu Autoryzowanego powinny:

• być starannie wyczyszczone, suche oraz wolne od szkodników magazynowych, a sposób ich wcześniejszego użycia nie wywiera negatywnego wpływu na jakość zboża podczas kolejnego przechowywania;

• posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed deszczem, przeciekaniem wody

gruntowej, zmianami temperatury oraz dostępem gryzoni i ptaków;

• być poddawane okresowym zabiegom profilaktycznym oraz w razie potrzeby zabiegom dezynfekcyjnym, dezynsekcyjnym i deratyzacyjnym odpowiednimi do tego celu, dopuszczonymi do użytkowania środkami;

• posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed włamaniem oraz kradzieżą;

• posiadać aktualne plany wraz z ich wymiarami. Plany i wymiary geometryczne pomieszczeń magazynowych (silosy, komory itp.) odpowiadają ich rzeczywistej objętości przechowalniczej;

• posiadać oświetlenie pozwalające na właściwe monitorowanie przechowywanego zboża oraz jego kontroli.

 

Magazyn Autoryzowany zapewnia odpowiednią liczbę pracowników o właściwych kwalifikacjach zawodowych do obsługi przyjmowania, przechowywania i wydawania zbóż oraz do przeprowadzania badań jakości ziarna w laboratorium magazynowym. Co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia rzeczoznawcy w rozumieniu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 44 z późn.zm.) w zakresie pobierania próbek zboża. Kwalifikacje tych osób powinny być udokumentowane.

 

Magazyn Autoryzowany zapewnia techniczne zdolności przyjęcia i wydania zboża na

następującym poziomie:

• dla Magazynu Autoryzowanego Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania nie mniejsze niż 500 ton na dobę;

• dla Magazynu Autoryzowanego Uczestnika SMA nieświadczącego usług przechowywania nie mniejsze niż 250 ton na dobę.

 

Magazyn Autoryzowany zapewnia obsługę co najmniej transportu samochodowego. Oczekuje się natomiast, że duże magazyny Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania zapewnią także obsługę transportu kolejowego. Magazyn Autoryzowany posiada co najmniej jedną legalizowaną wagę najazdową do ważenia przyjmowanego i wydawanego zboża o zdolności ważenia minimum 50 ton. Magazyn Autoryzowany posiada sprawne urządzenia służące do:

• wietrzenia zboża,

• przemieszczania i czyszczenia zboża,

• kontroli prawidłowości przechowywania zboża w szczególności (termometr wgłębny, higrometr do mierzenia wilgotności powietrza, sondę do pobierania prób ziarna, przyrządy do sporządzania prób reprezentatywnych ziarna).

 

Magazyn Autoryzowany posiada wyposażenie gwarantujące zachowanie warunków BHP i PPOŻ zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Magazyn Autoryzowany typu płaski powinien dodatkowo:

• umożliwić użycie podczas załadunku i wyładunku samobieżnego pojazdu załadowczego,

• posiadać możliwość rozładowania i załadowania każdej wielkości ciężarówki przewożącej zboże, pod dachem lub w zadaszonym punkcie na terenie magazynu,

• umożliwić składowania zboża w pryzmie uformowanej w sposób pozwalający określenie ilości zboża poprzez jego obmiar,

• posiadać równe podłogi, ściany boczne oraz sufit, zabezpieczone przed możliwością zawilgocenia.

 

Magazyn Autoryzowany Uczestnika SMA świadczącego usługi przechowywania posiada wdrożony systemy zapewniający jakość i bezpieczeństwo żywności ( np. HACCP, GMP lub inny równoważny).

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl

Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl

Towarowa Giełda Energii S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Deklaracja dostępności
Total Website Visits: 7832
Back to top