– ZAWIESZENIE I UCHYLENIE UCZESTNICTWA

W trakcie posiadania statusu Uczestnika SMA, Zarząd Giełdy w szczególnych przypadkach może zawiesić uczestnictwo w SMA (zawieszenie przymusowe), jeżeli stwierdzi, że Uczestnik SMA:

• nie reguluje w terminie zobowiązań wobec Giełdy,

• narusza porządek giełdowy lub przepisy w odniesieniu do RTRS,

• swoim działaniem może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu na RTRS.

Zarząd Giełdy może ponadto na uzasadniony wniosek Uczestnika SMA zawiesić jego uczestnictwo w SMA lub zawiesić autoryzację Magazynu Autoryzowanego (zawieszenie dobrowolne) na czas określony, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. W sytuacji rażącego naruszania porządku giełdowego lub postanowień przepisów obowiązujących na Giełdzie Zarząd Giełdy może uchylić status Uczestnika SMA i rozwiązać z nim umowę o uczestnictwo w SMA.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Instytut Biotechnologi Przemysłu Rolno-Spożywczego Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej Narodowe Centrum Badań i rozwoju Giełda Papierów Wartościowych Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Towarowa Giełda Energii
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG zgodnie z umową GOSPOSTRATEG 1/285521/2/NCBR/2018.

stopka

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. +48 504 077 824
tel. +48 504 078 017
kontakt@kowr.gov.pl
www.kowr.gov.pl
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
tel. +48 22 39 07 401
fax: +48 22 20 13 408
sekretariat@ncbr.gov.pl
www.ncbr.gov.pl
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII
PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
tel. +48 22 606 36 00
fax. +48 22 849 04 26
ibprs@ibprs.pl
www.ibprs.pl
Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej
-Państwowy Instytut Badawczy

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel. +48 22 505 4518 Sekretariat
tel. +48 22 505 44 44
tel. +48 22 505 45 05
fax +48 22 827 19 60
ierigz@ierigz.waw.pl
www.ierigz.waw.pl
Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 628 32 32
fax. +48 22 628 17 54
gpw@gpw.pl
www.gpw.pl
Towarowa Giełda Energii S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 12
fax. +48 22 341 99 10
tge@tge.pl
www.tge.pl
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
tel. +48 22 341 99 01
fax. +48 22 341 99 83
irgit@irgit.pl
www.irgit.pl
Back to top